Algemene (Bezorg)voorwaarden Bezorgrestaurant Sawadee

  1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.bezorgrestaurantsawadee.nl accepteert u het aanbod van het bezorgrestaurant welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met dit bezorgrestaurant. Het bezorgrestaurant zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot het desbetreffende bezorgrestaurant. De contactgegevens van het bezorgrestaurant vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden uiteindelijk overgemaakt op de rekening van Bezorgrestaurant Sawadee.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Bezorgrestaurant Sawadee persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3 Bezorgrestaurant Sawadee zal uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

  1. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke op de site staat aangegeven. De prijzen staan per gerecht vermeld. Er worden geen bezorgkosten in rekening gebracht. Het bezorggebied plus de daarbij horende postcodes zijn op de site terug te vinden.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op www.bezorgrestaurantsawadee.nl.

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.4. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

  1. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Bezorgrestaurant Sawadee achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Bezorgrestaurant Sawadee is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

  1. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.bezorgrestaurantsawadee.nl. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

  1. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.bezorgrestaurantsawadee.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Bezorgrestaurant Sawadee. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.bezorgrestaurantsawadee.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/re- clamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van Bezorgrestaurant Sawadee.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Bezorgrestaurant Sawadee wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Bezorgrestaurant Sawadee voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Bezorgrestaurant Sawadee voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.